Ceylon Algae #s.n.
Harvey, Ceylon Algae
Harvey, W.H. [1 - 106]

University of Michigan
Catalog #: 610103
W.H. Harvey #s.n.
Sargassum C.Agardh, 1820
Sri Lanka, [No precise loc]

University of Michigan
Catalog #: 630022
W.H. Harvey #s.n.
Turbinaria conoides (J.Agardh) Kützing
Sri Lanka, [No precise loc]

University of Michigan
Catalog #: 660618
W.H. Harvey #s.n.
Laurencia J.V.Lamouroux, 1813
Sri Lanka, [No precise loc]