Harvey, Ceylon Algae
Harvey, W.H. [1 - 106]

University of Michigan
Catalog #: 639762
W.H. Harvey #s.n.
Stoechospermum polypodioides (J.V.Lamouroux) J.Agardh
Sri Lanka, [No precise loc]

University of Michigan
Catalog #: 639765
W.H. Harvey #s.n.
Stoechospermum polypodioides (J.V.Lamouroux) J.Agardh
Sri Lanka, [No precise loc]