Harvey, Ceylon Algae
Harvey, W.H. [1 - 106]

University of Michigan
Catalog #: 678958
W.H. Harvey #s.n.
Boergesenia forbesii (Harvey) Feldmann
Sri Lanka, [No precise loc]

The New York Botanical Garden
Catalog #: 2024718
William Henry Harvey #s.n.
Boergesenia forbesii (Harvey) Feldmann
Sri Lanka, Ceylon.