Harvey, Ceylon Algae
Harvey, W.H. [1 - 106]

University of Michigan
Catalog #: 681171
W.H. Harvey #s.n.
Caulerpa racemosa (Forsskål) J.Agardh
Sri Lanka, [No precise loc]