Braun, Rabenhorst & Stizenberger, Characeen Eur.
Braun, A.C.H.; Rabenhorst, G.L.; Stizenberger, E. [1 - 121]

The New York Botanical Garden
Catalog #: 2019503
C. Schimper #74 00 October 1859
Chara tenuispina A. Braun
Germany, Torfgrube am Rohrhof bei Schwetzingen

The New York Botanical Garden
Catalog #: 2019499
Dr. C. Schimper s.n. 00 October 1859
Chara tenuispina A. Braun
Germany, Schwetzignim

The New York Botanical Garden
Catalog #: 2019501
Dr. C. Schimper #74 00 October 1859
Chara tenuispina A. Braun
, Torfgrube am Rohrhof bei Schetzingen