Harvey, Ceylon Algae
Harvey, W.H. [1 - 106]

University of Michigan
Catalog #: 645200
W.H. Harvey #s.n.
Carpopeltis maillardii (Montagne & Millardet) Chiang
Sri Lanka, [No precise loc]

University of Michigan
Catalog #: 1306299
W.H. Harvey #s.n.
Carpopeltis maillardii (Montagne & Millardet) Chiang
Sri Lanka, [No precise loc]