Harvey, Ceylon Algae
Harvey, W.H. [1 - 106]

University of Michigan
Catalog #: 1306456
W.H. Harvey #s.n.
Halimeda gracilis Harvey ex J.Agardh
Sri Lanka, [No precise loc]