Rabenhorst, Algen Sachs. Eur.
Rabenhorst, G.L. [41 - 80]

University of Michigan
Catalog #: 736784
unknown #s.n.
Zygnema ericetorum (Kützing) Hansgirg
Germany, Moosen