Wyatt, Algae Danmon.
Wyatt, M. [1 - 201]

University of Michigan
Catalog #: 723648
Mary Wyatt #s.n.
Schizonema parasiticum Griffiths ex Harvey
United Kingdom, England, Devon, Sidmouth and Torbay