Wyatt, Suppl. Algae Danmon.
Wyatt, M. [202 - 236]

University of Michigan
Catalog #: 723661
Mary Wyatt #s.n.
Polysiphonia thuyoides Harvey
United Kingdom, England, Devon, Torbay