Charophyceae Europae orientalis exsiccatae. Reg. Lubliensis (Polonia orientalis), Karczmarz, K. [1-15]
ExsiccataID: 298152704