Charophyceae Europae orientalis exsiccatae. Reg. Lubliensis (Polonia orientalis)
Abbreviation: Karczmarz, Charoph. Eur. Orient. Exs.
Editor(s): Karczmarz, K.
Range: 1-15
Notes: ExsiccataID: 298152704