Algae Bahamenses
Abbreviation: Palmer, Algae Baham.
Editor(s): Palmer, E.
Range: ? - ?
Notes: ExsiccataID: 1523717631